Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vzhledem k aktuální situaci s omezením dodávek díky COVID-19, je třeba dostupnost a cenu položek ověřit telefonicky.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.getsro.cz společnosti Gastro-Eis-Technik CZ s r.o., IČO 242 60 517 , se sídlem Bělohorská 77, Praha 6, 169 00, IČO 242 60 517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.

Pojmy

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím je firma Gastro-Eis-Technik CZ s r.o.(dále pak majitel e-shopu www.getsro.cz) firma Gastro-Eis-Technik CZ s.r.o. (dále pak majitel e-shopu www.getsro.cz ) při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.getsro.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupující, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.

Kupující, který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem.

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Závazným potvrzení se rozumí takto označené telefonické či emailové potvrzení, závazným potvrzením není rekapitulace objednávky, která přijde zákazníkovi automaticky na e-mail po odeslání objednávky.

K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující je povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, než-li si zásilku rozbalíte a překontrolujete.

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je k dispozici skladem, bude doručeno kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice. Do 14pracovních dnů na Slovensko. Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky.

Ve výjimečných případech se může stát, že zásilka není doručena v čase, který byl kupujícímu potvrzen prodávajícím. Toto se může stát pouze v případě zásahu nepředvídatelných událostí (porucha vozidla, vlivy počasí či nepředvídatelná dopravní situace). Pokud tato situace nastane, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Kupující souhlasí, že toto včasné nedoručení zásilky není považováno za rozpor s kupní smlouvou, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnými událostmi.

5. Způsob úhrady a dodací podmínky

Dobírka + Hotovost - Kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží.

Bankovní převod - Po vybrání zboží a odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o tom na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem provést platbu. V případě platby pomocí bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího – 2838462339/0800. V současné době tato lhůta představuje 1-3 dny.

6. Cena a způsob dopravy

Prodávající dopravuje zboží kupujícímu pomocí smluvního přepravce Toptrans. Volbu dopravy provádí zákazník v průběhu objednávky. Způsob dopravy může být následně změněn dohodou obou stran.

Doprava po ČR v případě ceny objednávky nad 10.000,- Kč bez DPH je zdarma, Osobní odběr zdarma.

Doprava na Slovensko

Zásilky na Slovensko jsou zasílány na dobírku i při platbě převodem. Zde je platba za dopravu účtována dle aktuálního ceníku dopravce Toptrans.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím.Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi, či číslo objednávky. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet) a to do 30 dnů. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu info@getsro.cz, doporučeným dopisem na adresu prodejny anebo osobně.V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
 • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dlouhodobě dostupné;

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Záruční doba

Při nákupu pro podnikatele (nákup na IČO) je záruční doba upravena na 12 měsíců. Pro koncové spotřebitele (nepodnikatele) pak 24 měsíců.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@getsro.cz
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimo info@getsro.cz soudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz mpo.cz - U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: adr.coi.cz
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: webgate.ec.europa.eu. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou firmou Gastro-Eis-Technik CZ s r.o. (dále pak majitelem e-shopu www.getsro.cz )považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a z kupních smluv, pro účely marketingových výzkumů a pro účely zasílání obchodních sdělení.

Zpracováním osobních údajů uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Zákazník, který uzavře se společností Gastro-Eis-Technik CZ s r.o. (dále pak majitelem e-shopu www.getsro.cz) smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Zákonný úrok z prodlení je úpraven v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Úrok z prodlení jako příslušenství pohledávky

Úrok z prodlení je majetkovou sankcí za prodlení dlužníka s plněním jeho peněžitého dluhu. Úrok z prodlení vyjadřuje cenu za neoprávněné užívání jistiny, tedy ušlý zisk, který by věřitel získal, kdyby tyto finanční prostředky měl a investoval je. Úrok z prodlení je ze zákona příslušenstvím peněžité pohledávky, ohledně níž nastalo prodlení, a není jej třeba ve smlouvě sjednávat (zákonný úrok z prodlení). V obchodněprávních vztazích je možno úrok z prodlení sjednat v odlišné výši (smluvní úrok z prodlení).

Přijmutí podmínek kupujícím

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného).

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2016.

11. Uvedené produkty na e-shopu

Přes pečlivou správu dat si vyhrazujeme právo na provádění technických změn: chyby a odchylky v obrazovém a textovém obsahu.

Nahoru

 
Sídlo a kancelář

GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s r.o.
Bělohorská 242/77
169 00, Praha - Břevnov

Zobrazit na mapě

Sklad

Nádražní 272
Hostivice, 253 01

Kontaktujte nás: +420 606 600 170 info@getsro.cz Všechny kontakty Sledujte nás na Instagramu
© 2022 GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s r.o. Vytvořilo intencio s.r.o.